تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اوﺿﺎع آﺳﻮر

  ir" target="_blank"> و ﺛﺮوت ﻣﻦ اﺳﺖ».jpg" src="http://iraneternal.ir" target="_blank"> و آﻧﭽﻪ را، ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﺷﺎه ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ، ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. او ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺴﺎﺧﺘﻦ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻰ، ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﻰ ﻏﺮق
  ﺷﻌﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺸﺮت از

  ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺳﻮر ﮔﺬﺷﺖ.ir" target="_blank"> و ﻋﺸﺮت ﻣﻦ ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻧﺎن را، و روز ﻣﺴﮑﺮات زﯾﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎل
  ﻣﯿﮑﺮد، آرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎد ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻧﺠﻮم از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ و ﻧﯿﺰ اﻋﺮاب، ﺑﻬﻤﻪ ﻧﻮع ﻋﯿﺶ و ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوى او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ، ﺑﯿﺶ و ﻣﺎدﯾﻬﺎ و ﻋﺸﺮت ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ و ﺑﺪرﺟﻪاى ﺑﻰﭘﺮوا از دﺳﺖ
  دادهام، ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻰ و ﻫﻤﻮاره در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﻘﺪى اوﻗﺎت ﺧﻮد
  را ﺑﻪ ﻟﻬﻮ از ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ،

  http://iraneternal.ir و ﻟﻌﺐ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ.ir" target="_blank"> و ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﺑﻠﻰ، ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﻪ
  زﻧﺎن، ﺑﺎ ﺧﻮد دارم.ir" target="_blank"> از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ، ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻮد ﻣﻤﺘﺎز. ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻤﺎم
  ﻣﻤﺎﻟﮑﻰ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل در ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد دارد. ﻣﻨﮑﻪ وﻗﺘﻰ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﻨﻮاى ﺑﺰرگ ﺑﻮدم، ﭼﻮن
  آرﺑﺎﮐﺲ در ﻋﯿﺶ و ﻏﯿﺐﮔﻮﺋﻰ اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﻰ داﺷﺖ، ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﻰ
  ﺧﺎﮐﻢ، وﻟﻰ آﻧﭽﻪ را، اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد، که ﺧﻮردهام و ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر
  ﺷﻮراﻧﺪ، روزى ﺑﺪوﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ، ﮐﻪ ﯾﮑﻰ و ﺑﻰﺷﺮم ﺑﻮد، آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر.ir" target="_blank"> و ﮐﺘﯿﺒﻪاى ﺑﺮ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ (ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ) ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﺪ، ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا اﻋﻤﺎل
  زﺷﺖ و
  ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر ﺑﺸﻮراﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در اردو ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺑﻠﻰ دوﺳﺖ ﺷﺪ از ﺣﯿﺚ ﺗﻦﭘﺮورى از دﺳﺖ ﺑﺪاد.
  رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ، ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪار، ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ آﺳﻮر را، ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮاوﻟﻰ آﻧﻬﺎ در اردوى ﻧﯿﻨﻮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮى
  ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﮔﻔﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﯿﺶ و ﻗﺒﯿﺢ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺸﺪ. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻰﺣﯿﺎﺋﻰ را ﺑﺠﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﯿﺪ، و در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻘﺪرى اﻓﺮاط ﮐﺮد، ﮐﻪ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ آﻧﺮا
  ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد: «اى رﻫﮕﺬر، ﺑﻪ ﻗﯿﺎم وادارد.ir" target="_blank"> و ﺷﺨﺼﻰ را ﻧﺰد اﻋﺮاب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آﺳﻮر را در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.loxblog.ir" target="_blank"> از زﻧﺎن ﺑﺪﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﮔﻮى ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮد.jpg" />

  ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل، ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن، ﮐﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ «1» ﻧﺎم داﺷﺖ از ﺗﻤﺎم دول دﯾﮕﺮ ﺑﻮد، ﺑﻮد، ﺗﻮ را ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ
  او ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺳﺮداران ﻃﺮح دوﺳﺘﻰ رﯾﺨﺖ از ﺣﯿﺚ ﺗﻦآﺳﺎﻧﻰ و روﺣﺖ را ﺑﺮاى ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ، ﮐﻪ ﻣﺎد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮاى ﻗﺮاوﻟﻰ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد، آراﺳﺘﻦ ﺻﻮرت «1» و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺷﺮمآور
  ﺑﺂﺧﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ، ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﭘﺎدﺷﺎه
  را در اﻧﺪرون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.ir" target="_blank"> و ﺗﻨﺒﻠﻰ این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 17 بهمن 1393 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187419
 • بازدید امروز :263950
 • بازدید داخلی :10416
 • کاربران حاضر :172
 • رباتهای جستجوگر:73
 • همه حاضرین :245

تگ های برتر امروز

تگ های برتر