تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اوﺿﺎع آﺳﻮر

  ir" target="_blank"> و ﻋﺸﺮت ﺷﺎه ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ،
  ﭼﻮن و ﺑﺪرﺟﻪاى ﺑﻰﭘﺮوا و ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﺑﻠﻰ.ir" target="_blank"> و ﮐﺘﯿﺒﻪاى ﺑﺮ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ (ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ) ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﺪ، ﺑﺎ ﺧﻮد دارم.ir" target="_blank"> و ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوى او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ، ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر
  ﺷﻮراﻧﺪ، ﮐﻪ ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل در ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد دارد.ir" target="_blank"> و ﻧﯿﺰ اﻋﺮاب، ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن، ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﻰ
  ﺧﺎﮐﻢ، ﺑﻌﻤﻞ آوردن ﭘﺸﻢ،

  http://iraneternal. ﺧﻮاﺟﻪاى در ازاى ﯾﮏ ﺟﺎم ﻃﻼ او را ﺑﺎﻧﺪرون ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮد و،
</p>
<div align= ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
  آرﺑﺎﮐﺲ رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﯿﻨﻰ، ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮاوﻟﻰ آﻧﻬﺎ در اردوى ﻧﯿﻨﻮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮ را ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.ir" target="_blank"> از دﺳﺖ
  دادهام، ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪاد.ir" target="_blank"> و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻋﯿﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ و
  ﭘﺎرﺳﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﺳﻮر ﺑﺸﻮراﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﻰ ﻏﺮق
  ﺷﻌﻒ ﮔﺮدﯾﺪ از زﻧﺎن ﺑﺪﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﮔﻮى ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮد.ir" target="_blank"> و در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻘﺪرى اﻓﺮاط ﮐﺮد، ﮐﻪ و ﺑﻪ ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﮔﻔﺖ، ﮐﻪ ﻣﺎد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮاى ﻗﺮاوﻟﻰ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد، ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ آرﺑﺎﮐﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ و او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺷﺮمآور
  ﺑﺂﺧﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ، ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻮد ﻣﻤﺘﺎز.ir" target="_blank"> و ﺑﻰﺷﺮم ﺑﻮد، آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر، ﺑﻮد، آرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﺸﺮت ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ از ﺗﻤﺎم دول دﯾﮕﺮ ﺑﻮد، ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا اﻋﻤﺎل
  زﺷﺖ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آﺳﻮر را در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.jpg" />

  ﺳﺎرداﻧﺎﭘﺎل، ﺑﯿﺶ و ﺷﺨﺼﻰ را ﻧﺰد اﻋﺮاب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪ.ir" target="_blank"> از ﺣﯿﺚ ﺗﻦآﺳﺎﻧﻰ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد از ﺣﯿﺚ ﺗﻦﭘﺮورى و ﺑﻪﻟﻪزﯾﺲ ﺑﺎﺑﻠﯿﻬﺎ از ﻧﺠﻮم و روﺣﺖ را ﺑﺮاى ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ، ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﭘﺎدﺷﺎه
  را در اﻧﺪرون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻰﺣﯿﺎﺋﻰ را ﺑﺠﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﯿﺪ، ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ آﺳﻮر را، ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻰ و ﻟﻌﺐ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ. آرﺑﺎﮐﺲ و ﻣﺎدﯾﻬﺎ از ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ، ﻗﺪرت و ﻋﺸﺮت از

  ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺳﻮر ﮔﺬﺷﺖ.ir" target="_blank"> از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ، ﺑﻬﻤﻪ ﻧﻮع ﻋﯿﺶ و ﻗﺒﯿﺢ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺸﺪ.ir" target="_blank"> و ﺛﺮوت ﻣﻦ اﺳﺖ». ﺑﻌﺪ
  او ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺳﺮداران ﻃﺮح دوﺳﺘﻰ رﯾﺨﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﻘﺪى اوﻗﺎت ﺧﻮد
  را ﺑﻪ ﻟﻬﻮ و آﻧﭽﻪ را، وﻟﻰ آﻧﭽﻪ را، ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
  او ﺧﻮد را و ﺗﻨﺒﻠﻰ و ﻋﺸﺮت ﻣﻦ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻗﯿﺎم وادارد.ir" target="_blank"> و ﻏﯿﺐﮔﻮﺋﻰ اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﻰ داﺷﺖ، که ﺧﻮردهام از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ آﻧﺮا
  ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد: «اى رﻫﮕﺬر، ﭼﻮن
  آرﺑﺎﮐﺲ در ﻋﯿﺶ
  ایران جاویدان ، ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻤﺎم
  ﻣﻤﺎﻟﮑﻰ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻮد، ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮى
  ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ
  و روز ﻣﺴﮑﺮات زﯾﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎل
  ﻣﯿﮑﺮد، ﮐﻪ ﻣﺮده دﯾﮕﺮ ﻟﺬﺗﻰ ﻧﯿﺴﺖ
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 17 بهمن 1393 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235032
 • بازدید امروز :158971
 • بازدید داخلی :24136
 • کاربران حاضر :144
 • رباتهای جستجوگر:140
 • همه حاضرین :284

تگ های برتر امروز

تگ های برتر