خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

رواﯾﺎت ﮐﺘﺰﯾﺎس راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد

  http://iraneternal.loxblog.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_116_.jpg

  ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻣﻔﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﻟﻮﺣﻪﻫﺎى ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﻏﯿﺮه درﺑﺎره ﻣﺎدﯾﻬﺎ و

  دوﻟﺖ ﻣﺎد، ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ. ﭼﻮن ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آﻧﺮا ﻧﯿﺰ
  ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ، زﯾﺮا، اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، از ﮐﻠﯿﺎت آن ﻣﯿﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ،
  دوﻟﺖ ﻣﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن ﺑﺎ آﺳﻮر و ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻠﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎﺋﻰ ﮐﺮد: ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
  ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس ﮔﻢ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى ﮐﻤﻰ از آن ﺑﻤﺎ رﺳﯿﺪه، زﯾﺮا ﺑﻌﺾ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺮون ﺑﻌﺪ
  ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ را از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮدور- ﺳﻰﺳﻰﻟﻰ اﺳﺖ، ﮐﻪ
  راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد از ﻗﻮل ﮐﺘﺰﯾﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ (ﮐﺘﺎب 2- ﺑﻨﺪ 23).


  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون 27 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : راﺟﻊ ,ﮐﺘﺰﯾﺎس ,ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ,
  رواﯾﺎت ﮐﺘﺰﯾﺎس راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر