جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

شاهان ماد

  http://iraneternal.loxblog.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_98_.jpg

  ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد و ﺳﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺮودوت و ﮐﺘﺰﯾﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﻰ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮدﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﺮودوت، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ذﯾﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﻋﺪه ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد را ﭼﻬﺎر داﻧﺴﺘﻪ، ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او اﯾﻦ دوﻟﺖ در 701 ﯾﺎ 708 ق. م ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و 150 ﺳﺎل دوام داﺷﺘﻪ، وﻟﻰ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺟﺪول ﻣﻄﻮﻟﻰ از اﺳﺎﻣﻰ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد داده و ﺑﺤﺴﺎب اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺪت دوﻟﺖ ﻣﺎد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮره و ﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﺪوا ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺑﻠﻰ و آﺳﻮرى ذﮐﺮ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.


  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون 22 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 16 بهمن 1393
  منبع
  برچسب ها : ﮐﺘﺰﯾﺎس ,ﺷﺎﻫﺎن ,
  شاهان ماد

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب