تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

ماد ها

  http://s5.picofile.com/file/8164282492/pobbb_95_.jpg

  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ق. م دوﻟﺖ ﻣﺎد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﻮﺋﯿﻢ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، زﯾﺮا اﭘﺮ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮى «1» آﻧﻬﺎ را ﺗﻮراﻧﻰ آﻟﺘﺎﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ، وﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﮐﻪ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و اﺷﺘﺒﺎه او از اﯾﻨﺮاه ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن دارﯾﻮش اول ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و، ﭼﻮن از ﺑﻌﺾ ﮐﻠﻤﺎت آن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻣﻠﺘﺼﻖ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺗﻮراﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ، وﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن، زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎدى و ﺑﺎ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺒﻨﺎى ﻋﻘﯿﺪه اﭘﺮ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ. اﮐﻨﻮن ﮐﺴﻰ در آرﯾﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد و ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪاى از آرﯾﺎﻧﻬﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻫﺮودوت ﻧﯿﺰ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ در ازﻣﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را آرﯾﺎن ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ (ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ). راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ و دوﻟﺖ ﻣﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ اﺳﺖ، ﺣﺘﻰ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ، ﮐﻪ از دوﻟﺘﻬﺎى ﺑﺰرگ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ دوﻟﺘﻰ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ اﻃّﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن اﯾﻨﻘﺪر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺳﻌﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از آﺛﺎر، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﻏﯿﺮه و ﻧﯿﺰ از ﺗﻮرﯾﮥ، ﮐﺘﺐ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺘﺒﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﻰ ﭼﻮن ﻋﺠﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوره ﺑﻬﻤﯿﻦ اﻧﺪازه روﺷﻦ ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﻦ اﻃّﻼﻋﺎت اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﺗﯿﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻔﺮﯾﺎت در اﻣﮑﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﻃّﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻤﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.


  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 15 بهمن 1393 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 26 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158713
 • بازدید امروز :175696
 • بازدید داخلی :9995
 • کاربران حاضر :191
 • رباتهای جستجوگر:387
 • همه حاضرین :578