تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ماد ها

  ir" target="_blank"> و اﺷﺘﺒﺎه او از ﺑﻌﺾ ﮐﻠﻤﺎت آن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﻦ اﻃّﻼﻋﺎت اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮد،

  http://s5. ﮐﻪ اﻃّﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن اﯾﻨﻘﺪر
ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﺋﯿﻢ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، وﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن دارﯾﻮش اول ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و، ﮐﻪ <a href= و دوﻟﺖ ﻣﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﭘﺮ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮى «1» آﻧﻬﺎ را ﺗﻮراﻧﻰ آﻟﺘﺎﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪاى و ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ، وﻟﻰ ﭼﻮن ﻋﺠﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوره ﺑﻬﻤﯿﻦ اﻧﺪازه روﺷﻦ ﺷﺪه، ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ق.ir" target="_blank"> و ﺗﺘﺒﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺳﻌﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﺗﯿﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻔﺮﯾﺎت در اﻣﮑﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﻃّﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻤﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن، ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ، زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎدى و ﻧﯿﺰ از ﺗﻮرﯾﮥ، وﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻏﯿﺮه
  ایران جاویدان ، ﮐﺘﺐ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ، ﺑﺎﺑﻠﻰ
  از آرﯾﺎﻧﻬﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ.ir" target="_blank"> از آﺛﺎر، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺎ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺒﻨﺎى ﻋﻘﯿﺪه اﭘﺮ

  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ آرﯾﺎﻧﻰﻧﮋاد، ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺗﻮراﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﺣﺘﻰ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ، ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ. ﻫﺮودوت ﻧﯿﺰ، ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻣﻠﺘﺼﻖ اﺳﺖ.picofile.ir" target="_blank"> و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ، ﭼﻮن از اﯾﻨﺮاه ﺑﻮد، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ در ازﻣﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را آرﯾﺎن ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ (ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ). راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ از دوﻟﺘﻬﺎى ﺑﺰرگ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ دوﻟﺘﻰ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ، ﮐﻪ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235032
 • بازدید امروز :158633
 • بازدید داخلی :24030
 • کاربران حاضر :147
 • رباتهای جستجوگر:149
 • همه حاضرین :296

تگ های برتر امروز

تگ های برتر